piątek, 13 marca 2020

SZANOWNI PAŃSTWO!


W ZWIĄZKU Z REKOMENDACJĄ ORGANU PROWADZĄCEGO DYREKTOR PRZEDSZKOLA NR 66 W POZNANIU ZAWIESZA ZAJĘCIA W PRZEDSZKOLU (ZAMYKA PRZEDSZKOLE) NA OKRES OD 11 MARCA 2020 ROKU DO 25 MARCA 2020 (DWA TYGODNIE).
Ponadto Ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem  COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, w art. 4.1. przewiduje, iż w przypadku zamknięcia żłobka , klubu dziecięcego, przedszkola lub szkoły do których uczęszcza dziecko, z powodu COVID-19, ubezpieczonemu zwolnionemu od wykonywania pracy z powodu konieczności osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem, o którym mowa w art. 32 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz.U. z 2019 r. poz. 645 i 1590) przysługuje dodatkowy zasiłek opiekuńczy za okres nie dłuższy niż 14 dni.

Szanowni Państwo!
Z uwagi na sytuację epidemiologiczną informujemy, że Dyrektor przedszkola wyznacza następujące dni do złożenia wniosków rekrutacyjnych lub pobrania zaświadczeń o zamknięciu placówki:
19.03.2020r. (czwartek), godz. 12:00-16:00
20.03.2020r. (piątek), godz. 8:00 – 12:00
Wnioski, oświadczenia, potwierdzenia spełniania kryteriów można wysłać pocztą za potwierdzeniem odbioru lub przesłać do placówki (e-mail:  p66@poznan.interklasa.pl)  skan podpisanego wniosku wraz z załącznikami. Wysłanie skanu nie jest jednoznaczne ze złożeniem wniosku, w związku z czym konieczne będzie dostarczenie oryginałów dokumentów do przedszkola w wyżej wymienionych terminach.
Prosimy o mailowe powiadomienie naszej placówki o fakcie wysłania wniosku pocztą. Jeżeli zajdą jakiekolwiek zmiany dotyczące procesu rekrutacji będziemy Państwa o tym na bieżąco informować, w związku z tym prosimy śledzić naszą stronę internetową.

Dyrektor Przedszkola nr 66  Iwona Nowakowska